ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทิรา ละม้าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจุฑารัตน์ บุญทองสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1