ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทิรา ละม้าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนฤมล อาจไพรินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2