ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมชาย เกตุพงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรสา ตันติอรุณ
ครู คศ.3