ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมชาย เกตุพงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจันทราภรณ์ คงศักดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ้รียนร่วม(LD)