ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุพัตรา คีรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทราภรณ์ คงศักดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ้รียนร่วม(LD)

นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ้รียนร่วม(LD)

นายบัญชากิจ ริยาพันธ์
ครูพิเศษ

นายสุชาติ ทองวิเศษ
นักการภารโรง

นางเสาว์นีย์ โอยสวัสดิ์
เชฟมือทอง