ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ จิระโรจนกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอุไร โทนเดี่ยว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2