ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวาสนา จะรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุฑารัตน์ บุญทองสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายชัยวัฒน์ จิระโรจนกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1