ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวาสนา จะรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ จิระโรจนกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1