ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉวีวรรณ ศรีมุกข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวาสนา ทองแท้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1