ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาภรณ์ มีบัว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมจิต มลิวัลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1