ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมชาย เกตุพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสมจิต มลิวัลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1