ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาภรณ์ มีบัว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมชาย เกตุพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสมจิต มลิวัลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1