ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมาโนช นาคขวัญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

เพ็ญศรี ริยาพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเอกมล จันทร์เรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2