ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวาสนา จะรา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปัตมา ละม้าย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเจนจิรา ราชมณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุพัตรา คีรี
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวชลิตา สังข์เมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1