ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวาสนา จะรา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุพัตรา คีรี
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวชลิตา สังข์เมฆ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1