ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายโกศล ละม้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวาสนา ทองแท้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสมจิต มลิวัลย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางฉวีวรรณ ศรีมุกข์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1