ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล ละม้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิต มลิวัลย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ (ครู คศ.3)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา ทองแท้
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล (คศ.3)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน(ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ ศรีมุกข์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (คศ.3)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)
ชื่อ-นามสกุล : นางพรเพ็ญ สิทธิเชนทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ (คศ.2)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน (ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
ชื่อ-นามสกุล : นางจินดา ละม้าย (คศ.3)
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทิรา ละม้าย (คศ.2)
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา จะรา (คศ.2)
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี ริยาพันธ์ (คศ.3)
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑารัตน์ บุญทองสังข์ (คศ.3)
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นามาโนช นาคขวัญ (คศ.3)
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เกตุพงศ์ (คศ.1)
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ จิระโรจนกุล(คศ.1)
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางเอกมล จันทร์เรือง (คศ.1)
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ ชิตร (คศ.2)
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มีบัว (ครูผู้ช่วย)
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัตรา คีรี
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย(อนุบาล1- 2)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชากิจ ริยาพันธ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว(เด็กพิเศษ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทราภรณ์ คงศักดิ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศารัตน์ สุขเกิด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางปัตมา ละม้าย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ทองวิเศษ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวณีย์ โอยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เชฟมือทอง(แม่ครัว)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน